Escoltar

Comunicació interna a la Universitat de les Illes Balears.

La comunicació interna és un instrument al servei de la gestió, en la mesura que funciona com a vehicle de la cultura corporativa i configura l'eina de direcció i administració.

 • Com a vehicle de la cultura corporativa: transmet continguts relacionats amb com es pensa dins l'organització.
 • Configura l'eina per a la institució: transmet continguts relacionats amb com es fa dins l'administració.

Tradicionalment, la comunicació interna ha estat una part de la comunicació que s'ha mantingut en un segon pla, de manera que es donava tota la importància a la comunicació externa. La UIB no n'ha estat una excepció i, com a la majoria d'altres institucions públiques i grans corporacions, només recentment els equips de direcció i govern s'han adonat de la necessitat de desenvolupar la comunicació de la institució cap al seu propi públic intern. En aquest sentit, la UIB ha dut a terme en poc temps un gran treball de creació, desenvolupament i consolidació de la seva comunicació interna, paral·lelament al de la seva imatge corporativa.


Funcions i objectius

L’objectiu de la institució és doble. Per una part, posar en valor i transmetre internament tot allò que envolta i genera la institució. I fer que aquesta informació arribi, i que ho faci amb qualitat i d’una forma corporativa. Se cerca, d’aquesta manera, que els integrants de la institució n'esdevinguin ambaixadors, com a mitjans per comunicar no només els continguts, sinó també els valors que la UIB vol transmetre. La comunicació interna esdevé un multiplicador que pondera tot allò que emet a través de cada un dels seus integrants.

Per l'altra, el segon objectiu clar de la UIB és millorar dia a dia la seva imatge, entesa de forma global. La institució és conscient que aquesta millora ha de dur-se a terme des de dins cap a fora, a fi de generar una dinàmica positiva i exponencial que farà que la Universitat guanyi prestigi dia rere dia. Per aconseguir aquest objectiu, la cultura corporativa i la imatge gràfica són fonamentals. La cultura corporativa treballarà el primer objectiu, i la imatge gràfica, el segon, de manera que es complementaran.
Entre tots podem construir una universitat millor dia a dia, perquè tots SomUIB.

La comunicació interna a la UIB dóna a conèixer i fa comprendre la situació de l'organització, i cerca aconseguir el compromís de tots els seus membres i facilitar-ne la participació per donar coherència, identitat, unitat, participació i lluita per un projecte comú.


La comunicació interna se centra en tres objectius:


a. Transmetre informació i assegurar-ne la difusió a tota la comunitat universitària; per tant: informar.
b. Proporcionar els mitjans i l'estructura necessaris per canalitzar les propostes i els suggeriments de tota la comunitat universitària; per tant: mantenir una relació propera amb els integrants de la institució i mantenir una escolta activa en aquest sentit. Seguint les idees d'Arras i Rogers, la comunicació interna ha d'integrar les diferents parts del sistema universitari, per afavorir l'harmonia del sistema i la interdependència de les seves parts, com un element vital per a la institució.
c. Crear imatge corporativa.


Altres funcions de la comunicació interna són:

 • Establir les directrius per assegurar el desenvolupament d'una comunicació correcta al públic intern.
 • Promoure el benestar laboral.
 • Promoure el sentit de pertinença.
 • Promoure l'apropament de la institució a la comunitat universitària que la integra.
 • Promoure la participació activa de la comunitat universitària a les accions que duu a terme la institució.
 • Promoure l'apropiació de la cultura institucional per part del personal de la institució com a seva, en un primer terme, i de l'alumnat, en un segon terme.
 • Enfortir la imatge corporativa, nodrir-la i detectar-ne les necessitats de millora o canvi.
 • Implementar i enfortir la cultura de la institució, i assegurar-se que tot el personal intern en coneix les diferents activitats i polítiques.
 • Afavorir la comunicació entre els diferents centres i, al seu torn, entre aquests i l'administració.
 • Establir i gestionar processos de comunicació per als diferents sectors de la comunitat universitària.

La comunicació interna té relació amb la comunicació externa per dos motius:

1. Comparteixen continguts de tipus informatiu, ja que comunicam el mateix, nombroses vegades, al públic intern i a l'extern. 

2. La comunicació interna transmet continguts de com mostrar-se a l'organització. Així, la comunicació interna ha de ser coherent amb l'externa, i ha de dur-se a terme de forma coordinada entre si i amb els òrgans de govern de la institució.