La comunicació visual institucional de la Universitat de les Illes Balears

En l'actualitat és inqüestionable la força de la imatge com a element identificador i diferenciador. El creixement de la cultura visual exigeix, a més, l'optimització suggestiva i informativa, ja que l'excés d'informació textual exigeix un treball de síntesi visual com a reforç per afavorir la transmissió del coneixement i la informació i poder arribar als diferents públics als quals ens adreçam.

L'aparició de nous models de presentació de la informació obliga a fer un estudi d'adaptació a aquests mitjans per aconseguir una major difusió de la informació. La diversificació implica també el minuciós estudi dels públics als quals s’adreça, més enllà dels papers que fan, considerant els processos tecnològics i socioculturals en els quals es desenvolupen.

La comunicació visual té un paper molt important a la institució. Sent conscients que la imatge és el punt de partida, la nostra carta de presentació, la Secció de Comunicació Interna, Promoció i Imatge realitza estudis per establir una línia gràfica cuidada capaç de transmetre la visió de la institució. A més, analitza noves maneres de presentar la informació per fer-la més accessible ampliant-ne el camp de difusió. Treballa constantment per afavorir la comunicació visual més enllà de transmetre la visió de la institució, mitjançant l'escolta activa de l'usuari amb processos de treball de 360º.

1. Identitat gràfica institucional

Des de l'aprovació de la nova marca de la UIB es va establir un nou pla de comunicació visual per a la implantació d'una línia gràfica comuna a tot el que es fes des de la institució, per reforçar el sentiment d'unitat, de cultura corporativa i de pertinença.

Aquesta idea es reflecteix amb el claim Som UIB, missatge que aconsegueix transmetre amb dues paraules els valors d'unitat davant les altres institucions, a més de reforçar el sentiment de pertinença, independentment del paper que tinguem a la Universitat, atès que tots som peces fonamentals en la construcció i projecció de la imatge de la institució.

L'estratègia de comunicació gràfica de la UIB té com a principi fonamental implantar un estil que identifiqui la institució. Es varen marcar una sèrie d'elements en una línia gràfica comuna que reforcen la idea d'una comunicació basada en la importància de la imatge com a element unificador, idea innovadora, ja que no s'havia tingut en compte fins al moment.

Els elements bàsics d’aquesta línia gràfica, a més de l’emblema, són:

 • La tipografia institucional, que articula tot el sistema de comunicació i marca la línia implantada a la comunicació visual com a base identificativa.
 • La diagonal, que demostra dinamisme ascendent, progrés i direccionalitat.

  La identitat institucional pren la inclinació de 9º d'algunes lletres com a element diferenciador, que vol recordar les diagonals pròpies del rombe que ens identifica. A partir d'aquesta inclinació tipogràfica, desenvolupam un concepte que permeti unificar tota la imatge gràfica general.

 • La gamma cromàtica. A més dels colors corporatius, que han sofert una lleu variació cromàtica respecte als anteriors, per afavorir la impressió, l'estudi per adquirir els colors secundaris institucionals basats en la llum de les illes Balears permet traslladar l'essència de les nostres illes a tots els nostres treballs.
 • La URL forma part important de la nostra línia gràfica i ofereix, a més d'un referent d'extensió de la informació, un reconeixement jugant amb el gruix de la unitat a la qual pertany la informació com a element identificatiu.
   

2. Àmbit d'actuació

La línia gràfica s'implanta a tot el que emani de la institució, és una elaboració acurada que permet traslladar els valors intrínsecs a transmetre com a base de qualsevol informació o promoció que pretengui fer-se arribar als nostres públics, com a reforç de la marca.

La Secció de Comunicació Interna, Promoció i Imatge dissenya i desenvolupa estratègies de comunicació visual destinades a cobrir les necessitats de la institució en general i de qualsevol de les àrees de la Universitat en particular, amb les quals la secció treballa transversalment des de l'àrea de disseny:

 • Reforçant la marca institucional atorgant unitat visual en tot el que la configura
 • Difonent activitats de les àrees a la comunitat universitària i a la societat
 • Complementant i simplificant processos administratius
 • Convertint les dades en formes visuals
 • Complementant la difusió investigadora
 • Promocionant la institució
 • Cobrint tots els aspectes en què la imatge adquireix representació.

Mitjançant l'avaluació sobre efectivitat de processos informatius i promocionals amb elements gràfics, en la comunicació visual institucional es realitza un constant estudi per mantenir la línia gràfica actualitzada respectant sempre els elements bàsics d'identificació per adaptar-se a noves necessitats i demandes socials i de la institució, d'acord amb el Reglament d'usos lingüístics i en col·laboració amb l’Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials, per respectar l’accessibilitat.

3. Objectius

La comunicació visual institucional com a vehicle de difusió de l’objectiu general de la comunicació estratègica de la UIB pretén:

 • Potenciar la marca de la Universitat amb la identificació de totes les seves activitats
 • Utilitzar la imatge com a element de promoció d’activitats, atorgant coherència i unitat visual
 • Reforçar processos informatius
 • Simplificar la informació per fer-la més accessible

4. Destinataris

Per a una bona estratègia de comunicació visual és necessari segmentar els públics als quals aquesta s’adreça. En l'actualitat és imprescindible tenir clar qui són els diferents usuaris, quines són les seves necessitats i la manera pròpia que tenen d'accedir a la informació i percebre-la.

1. Comunitat universitària

 • Personal d’administració i serveis
 • Personal docent i investigador
 • Alumnat

2. Futurs estudiants

 • Públic infantil
 • Públic adolescent
 • Pares/mares dels futurs estudiants

3. Societat en general


5. Canals i formats

En la comunicació visual institucional es treballen formats tant impresos com digitals per abastar els diferents mitjans que la componen. Se cerca cobrir tots els àmbits dirigits al públic per fer-li arribar la informació.

Els elements de la comunicació visual institucional

Mitjançant plantilles que mantenen la línia gràfica base, la institució se serveix de diferents elements per a la difusió de la comunicació visual:
Fotografies: s'utilitzen sobretot en la cartelleria, en les imatges de suport per a la web i en elements de difusió a través de xarxes socials.
A les fotografies promocionals se cerca un component humà amb el qual hom pot identificar-se. Hi han de quedar reflectits la llum i els matisos tonals de les nostres illes en els quals se situa la institució (tant a les fotografies en color com en blanc i negre i monocromes).
En la difusió d'activitats es poden utilitzar fotografies de concepte.
Il·lustracions: s'utilitzen sobretot en la informació i promoció per als futurs estudiants i públic infantil (en mitjans impresos i xarxes socials), tot i que l’ús d’aquest mitjà s'estén cada vegada més per donar resposta a altres àrees de la institució.
Es tracta sobretot d’il·lustracions de disseny pla (flat design), que consisteix a eliminar o reduir tot tipus de decoració (eliminació de textures, degradats o bisellats), per simplificar el missatge i facilitar la funcionalitat.
Infografies: es desenvolupen infografies sobretot en els processos complexos i en els de difusió de dades com a resum, i per simplificar la informació de processos administratius i d'accés.
Iconografia: s'està desenvolupant un pla d'adaptació iconogràfica per aplicar-lo a la documentació.
Vídeos informatius i promocionals: vídeos curts en què es transmeten els missatges de forma clara i directa.

Canals de projecció de la comunicació visual

La comunicació visual institucional és multiplataforma i abasta diferents canals per fer-ne difusió. Cada un compleix uns objectius concrets i cobreix les necessitats dels públics als quals s’adreça.

La Secció de Comunicació Interna, Promoció i Imatge s'encarrega d’adaptar els diferents elements gràfics a cadascun dels mitjans en què es projectaran.


1. Cartelleria promocional
2. Documentació, plafons i pòsters informatius
3. TV de circuit tancat
4. Web
5. Xarxes socials 

6. L'estratègia de comunicació de la UIB: del missatge multiplataforma cap a una estratègia transmèdia

Les campanyes de comunicació, depenent del públic al qual s’adrecen, poden ser difoses per un canal o un altre. Quan per raons institucionals o promocionals han d’abastar-los tots, parlam de campanyes integrals.

El pla estratègic de comunicació visual de la UIB ha evolucionat a les campanyes integrals gràcies a estudis de públics i mitjans realitzats per la Secció de Comunicació Interna, Promoció i Imatge.
Primer es va desenvolupar una estratègia de comunicació audiovisual multiplataforma en què sempre s’emprava la web de referència per ampliar la informació. A més, en alguns canals s'utilitzaven elements per ampliar la informació a través del QR (quick response code, ‘codi de resposta ràpida’), que, a més d'utilitzar-se com a element gràfic unificador i identificador a la cartelleria, funcionava, també, d'enllaç per ampliar la informació o referenciar la unitat responsable de l'activitat.
El procés es feia de manera lineal:


• Estudi del missatge a transmetre
• Edició gràfica del missatge
• Adaptació gràfica a mitjans en diferents formats
• Difusió del missatge a través dels diferents canals.

Després de l'anàlisi de les possibilitats del maneig de continguts en relació amb els públics i la interacció amb aquests, es va passar a estudiar cada suport en si mateix, i sobretot la resposta dels públics davant aquest suport.

Es va fer principalment amb els estudiants, públic cada vegada més immune a promocions i a la recepció d'informació que no cerca. Es va resoldre que el punt de connexió més forta per a ells són les xarxes socials i que per captar la seva atenció calia cercar noves estratègies amb nous formats que atraguessin el seu interès.

Actualment la comunicació visual de la UIB es basa en una estratègia transmèdia: es comunica a través de diversos mitjans, i s’expandeix el contingut de la informació segons les característiques i les possibilitats d'interacció de cada mitjà. La comunicació visual segueix sent multiplataforma, però amb continguts visuals relacionats entre si, que transmeten un missatge coherent i integral. El procés ja no és lineal, es treballa cada un dels elements com a independent, sempre mantenint clara la idea del missatge final que es pretén transmetre, ja que cada mitjà aporta un valor específic de significació (immediatesa, proximitat, espectacularitat...) i va dirigit a un públic específic, i per això el missatge s'hi adapta.


• S'analitzen les qualitats de cada suport per a la configuració d'un missatge global constituït per missatges independents
• Es realitzen diferents projectes de disseny d'acord amb els mitjans de difusió, sempre mantenint la línia gràfica institucional amb un missatge independent
• Es difon la informació en cada un dels canals per als quals ha estat dissenyada.

Amb aquesta nova estratègia la institució fa una aposta per adaptar-se als seus públics i a la seva manera de consumir la informació i veure el món, per fer-los arribar la seva informació. Es tracta d'un procés de treball de 360º basat en la retroalimentació mitjançant escolta activa com a eina per aconseguir l'adaptació a l'actualitat i una millor difusió de la comunicació visual.