Escoltar

Secció de Comunicació Interna, Promoció i Imatge

Vicerector responsable: Antonio Fernández Coca, vicerector de Campus Digital i Transmèdia
Cap de la secció: Cristina López-Polín Hernanz

Responsable administrativa i àrea de promoció: Francisca Noguera Torrens
Àrea de disseny: Jaume Falconer Perelló i Adoración Montoro Blázquez
Àrea de Comunicació Interna: Jennifer Arcas Alou

Funcions:

Les tasques d’aquesta secció són transversals i van dirigides a mantenir una relació propera amb la comunitat universitària, basada en la comunicació constant i el foment del sentiment de pertinença, així com la cura i promoció de la imatge de la institució.

Imatge gràfica:

 • Disseny institucional
  • Desenvolupament i actualització del Manual d’Identitat Visual Corporativa, tot vetllant per al seu compliment
  • Assessorament i resolució de consultes relatives a la identitat visual corporativa
  • Gestió i coordinació de la comunicació visual i la imatge de la UIB per a la projecció de la institució, a través dels diferents canals i suports de comunicació
  • Assessorament i suport a la comunitat universitària en la gestió de campanyes locals, nacionals i internacionals de comunicació gràfica institucional
  • Edició i desenvolupament de les plantilles d’elements multimèdia per a la difusió de la informació per als diferents canals
  • Desenvolupament d’estratègies de comunicació gràfica informatives i promocionals corporatives
 • Material corporatiu gràfic
  • Gestió i edició del material corporatiu promocional, gràfic i audiovisual
  • Gestió i edició del material informatiu intern i extern
  • Edició de la comunicació gràfica adaptada als diferents mitjans: edició i gestió de les plantilles
  • Edició de les presentacions corporatives institucionals
  • Assessorament i suport a la comunitat universitària en l’elaboració de material gràfic
  • Edició de material gràfic per al suport a la divulgació d’activitats de la comunitat universitària
  • Col·laboració amb Campus Digital en el disseny de l’elaboració de materials docents digitals
  • Col·laboració amb el servei de Recursos Audiovisuals en l’estil gràfic dels continguts audiovisuals
  • Col·laboració amb Edicions UIB en la creació de portades i materials impresos
 • Documentació administrativa
  • Desenvolupament dels criteris d’estil de l’edició de documentació administrativa
  • Edició, maquetació i supervisió de la documentació institucional
 • Papereria institucional
  • Disseny, edició i gestió de la papereria institucional
  • Assessorament i suport a la comunitat universitària
 • Retolació i senyalització
  • Disseny, edició i gestió de les plaques identificatives d’edificis internes i externes
  • Disseny, edició i gestió de les plaques identificatives de personal d’administració i servei
  • Disseny, edició i gestió dels elements direccionals
  • Assessorament, disseny i simulació de les actualitzacions d’espais en col·laboració amb el Servei de Patrimoni
  • Desenvolupament dels criteris d’estil de senyalització de nous espais
 • Interfície web i altres dispositius
  • Disseny i edició de material gràfic per a la web
  • Col·laboració amb l’Oficina Web en el desenvolupament d’interfícies i continguts gràfics del web institucional
  • Disseny d’interfícies d’usuari i estudi de viabilitat de la identitat visual corporativa als diferents suports
 • Formació específica
  • Realització de cursos de formació per als membres de la comunitat universitària, per donar a conèixer el Manual d’Identitat Visual Corporativa i aplicar-lo

Comunicació interna

 • Gestió i publicació de continguts informatius de l'activitat universitària i institucional al web de la UIB
 • Gestió i publicació de continguts informatius de l'activitat universitària als portals institucionals segmentats per col·lectius
 • Edició i gestió del butlletins informatius per als diferents membres de la comunitat universitària, en funció de les necessitats emergents i segmentades per col·lectius
 • Edició i gestió de les pantalles informatives de circuit tancat
 • Edició i gestió de l’Agenda institucional
 • Edició i gestió del twitter @agendaUIB
 • Estudi i anàlisi d’estratègies de comunicació interna
 • Assessorament i suport a la comunitat universitària en qüestions relatives a la comunicació interna
 • Configuració de campanyes específiques de comunicació interna
 • Identificació dels focus d'interès per tipus de sectors, professionals i destinataris particulars
  • Estudi de camp (enquestes)
  • Medició web a través de campanyes específiques en col·laboració amb l’Oficina Web

Promoció

 • Disseny i gestió de la mercadotècnia institucional i de campanyes específiques
 • Elaboració d’estudis de mercat referents a comunicació i promoció de la UIB amb campanyes promocionals
  • Gestió d’una xarxa d'entitats i empreses a Balears, que ofereixen als membres de la comunitat universitària un conjunt de descomptes i altres avantatges en productes i serveis
  • Col·laboració amb l'àrea de Protocol del Gabinet del Rectorat en l'organització d'actes institucionals
  • Edició i gestió de campanyes específiques de promoció de les diferents unitats de la universitat
  • Assessorament i suport a la comunitat universitària en qüestions relacionades amb la promoció de la imatge institucional