Secció de Comunicació Externa i Relació amb els Mitjans

Vicerector responsable: Dr. Jordi Llabrés Bordoy, vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals.
Cap de la secció: Maria Bel Pocoví Riera.

Àrea de divulgació de la recerca: Andreu Perelló Ferrando.
Àrea de fotografia i web: Antoni Costa Fiol.
Àrea de xarxes socials: Rosa M. Illa Torrens.


Funcions

 • Elaboració, coordinació i difusió de la informació de les activitats i els esdeveniments institucionals que es generen en l’àmbit universitari, tant dels òrgans de govern i de representació i les unitats i els serveis de la UIB com del personal docent i investigador, el personal d’administració i serveis i els estudiants.
 • Assessorament i suport a la comunitat universitària en la gestió de la comunicació d'activitats i iniciatives.
 • Gestió de la comunicació i la imatge de la UIB per projectar la institució a través dels mitjans de comunicació de les Illes Balears i també nacionals i internacionals.
 • Gestió i coordinació dels diferents canals institucionals de difusió d’informació sobre l'actualitat universitària i institucional.
 • Gestió de les peticions d'informació i sol·licituds d'entrevistes amb investigadors i responsables institucionals que fan els mitjans de comunicació.
 • Divulgació de l'activitat investigadora i la producció científica de la UIB.
 • Realització, tractament, difusió i arxiu de fotografies per cobrir gràficament l'activitat universitària i institucional.
 • Gestió i publicació de continguts informatius de l'activitat universitària i institucional al web de la UIB.
 • Gestió dels comptes institucionals a les xarxes socials i assessorament als serveis i unitats de la UIB sobre la creació i l’ús dels comptes.
 • Creació de continguts audiovisuals per difondre’ls a través dels comptes institucionals a les xarxes socials i a la web de la UIB.
 • Col·laboració amb el Servei de Recursos Audiovisuals en la creació de continguts audiovisuals.
 • Col·laboració amb l'àrea de Protocol del Gabinet del Rector en l'organització d'actes institucionals.