Què fem

El Servei de Comunicació, Promoció i Imatge desenvolupa les activitats que afecten la comunicació i la imatge, ja sigui interna o externa, que projecta la Universitat de les Illes Balears.

Els objectius generals del servei són millorar el procés de comunicació i diàleg amb la comunitat universitària i la ciutadania; oferir informació d’interès per a la societat fomentant el coneixement i l’ús dels serveis universitaris; donar visibilitat al que es fa des de la institució i reforçar la seva imatge en la societat de les Illes Balears tenint sempre present que som una universitat pública.

El Servei de Comunicació, Promoció i Imatge de la UIB el formen dues seccions que treballen de manera coordinada i que depenen de dos vicerectorats:

  • La Secció de Comunicació Interna, Promoció i Imatge, que depèn del Vicerectorat de Campus Digital i Transmèdia. Els objectius d’aquesta secció són promoure la difusió de la informació entre els membres de la comunitat universitària, així com editar i difondre la imatge gràfica. També gestiona la promoció i el control de la marca des de la reputació, el posicionament, la percepció i la projecció.
  • La Secció de Comunicació Externa i Relació amb els Mitjans, que depèn del Vicerectorat d’Innovació i Relacions Institucionals. Aquesta secció és la responsable d’elaborar i promoure continguts i notícies d'actualitat i dels serveis i recursos que ofereix la Universitat, i de trobar una solució a les necessitats comunicatives de la comunitat universitària.

Ambdues seccions treballen de manera coordinada per planificar i desenvolupar campanyes i accions institucionals conjuntes. A més, el Servei de Comunicació, Promoció i Imatge col·labora i assessora en el disseny i organització d'actes públics, tant del Rectorat com de la resta de membres i unitats de la comunitat universitària, en coordinació amb l'àrea de Protocol del Gabinet del Rector de la UIB.