Com puc fer que el meu compte estigui autoritzat i sigui oficial?

Per fer que un compte relacionat amb la UIB (d’un servei, d’una facultat o escola, d’un departament, etc.) tingui la consideració d’oficial cal fer una sèrie de passes.

En primer lloc, s’ha de fer una sol·licitud a través d’UIBdigital. La sol·licitud s’ha d’omplir tenint en compte els paràmetres i indicacions que es recullen a la Guia de gestió de xarxes socials a la UIB.

Aquesta sol·licitud arribarà al Servei de Comunicació, que valorarà si és pertinent autoritzar o no l’existència del compte. Per fer aquesta anàlisi, el Servei de Comunicació es reunirà amb els responsables del compte. D’una banda, es valorarà si el compte segueix els criteris formals recollits a la guia de xarxes. D’altra banda, es tindran en compte una sèrie de qüestions sobre l’adequació del contingut, la disponibilitat de recursos per garantir la continuïtat del compte, etc.

Posteriorment, si el compte s’autoritza, passarà a estar recollit en el Registre de la UIB de comptes autoritzats a les xarxes socials. Se li assignarà un codi identificatiu que haurà d’incloure a la biografia del compte. El registre serà públic i estarà disponible a la web del Servei de Comunicació per poder consultar en tot moment si un compte en concret està autoritzat com a oficial. La resta de comptes que no figurin en aquest registre no tindran la consideració d’oficials i, per tant, la informació que s’hi publiqui no estarà avalada per la UIB.