Butlletins, comunicats i avisos

Aquest canal de comunicació pròpiament intern gestionat per l'àrea de Comunicació Interna de la Secció de Comunicació Interna, Promoció i Imatge  amb el personal PAS - PDI de la institució és el més directe i el que rep més retroacció (feedback). En l’administració, el correu electrònic és un recurs que s'utilitza cada dia, i amb el qual tothom està familiaritzat. A més, és ràpid, accessible, econòmic i sostenible. Comptam amb un sistema de butlletins totalment personalitzats amb la imatge institucional, editable, i que varia en el temps, de manera que millora dia a dia en qüestions de funcionalitat. Per tot això, consideram que és idoni per a la comunicació interna institucional.

Amb l'alumnat, aquest canal de comunicació només s’utilitza puntualment, i, normalment, va adreçat a col·lectius específics d’alumnes.
Hem dut a terme diferents models de butlletins i comunicats personalitzats a fi i efecte que el destinatari pugui identificar fàcilment quin tipus d’informació rep. Aquesta diferenciació es duu a terme, sobretot, aplicant diversos colors i posant una capçalera que identifica cada tipus de butlletí, i que es repeteix al llarg del temps i s'hi manté, per facilitar que el destinatari pugui arribar a conèixer-los.
 

Butlletins:

  • El Full Oficial de la Universitat té un tractament especial i una capçalera pròpia, que reprodueix literalment la part superior de la web on es publica. Sempre manté el mateix format, i és el més antic en el temps. El seu color és el Pantone Solid Coated 484C. 
  • Butlletí setmanal: s’envia els dimecres amb informació específica i diferenciada per al col·lectiu PAS i PDI. El color és el Pantone Solid Coated 7472 C i el títol de la capçalera és Per a tu. Només conté informació generada per la UIB. Excepcionalment, si no és la UIB, un vicerectorat ha de fer-se càrrec de la informació, i justificar-ne la relació amb la institució. El tipus d’informació sol ser variada i fa referència a esdeveniments de tot tipus (culturals, esportius, acadèmics, etc.) que puguin interessar al personal de la institució. A més, també s’hi envien convocatòries, premis o ajudes específiques per a aquests col·lectius.

Comunicats

  • Comunicats del Consell de Direcció. El seu color és el Pantone 300C, el color institucional de la institució. Aquest és el butlletí menys directe i proper, ja que té un caràcter marcadament institucional i, normalment, protocol·lari. Podríem considerar-lo el substitutiu de la carta, quant a format i estil literari.
  • Compartim amb tu. Aquest butlletí també té com a color el Pantone 300C. S’utilitza per transmetre, des del Consell de Direcció, informacions com ara iniciatives corporatives, actes institucionals, etc., amb un to més proper que en el cas del comunicat.


Avisos

  • Avisos econòmics: s’envien quan és necessari, en coordinació amb el Vicerectorat d’Economia i Infraestructures, Gerència i el Servei de Nòmines i Seguretat Social. El seu color és el Pantone Solid Coated 575C i el títol de la capçalera és La teva economia.
  • Avisos del pla de formació. La formació contínua és fonamental per al PAS i PDI; per això, reben informació individualitzada en aquest sentit, mitjançant el butlletí titulat Aprenem formació. El color és el Pantone Solid Coated 874C.
  • Avisos per qualsevol tema urgent. Si necessitam comunicar-nos de manera urgent, utilitzam aquest butlletí de color Pantone Solid Coated 166C, que, precisament, duu per capçalera Urgent.
  • DOL. Butlletí de color negre que duu com a capçalera la paraula DOL. S’utilitza sobretot per convocar minuts de silenci.
  • T'interessa és el títol del butlletí que utilitzam per enviar comunicats del Servei de Recursos Humans i de Gerència sobre places per al personal d’administració i serveis. Amb referència al PDI, es pot fer servir per enviar algun tipus d’informació puntual que no s'adigui amb cap altre tipus de butlletí. El  color és el Pantone Solid Coated 7558C.
  • Exposició pública és el títol de la capçalera dels butlletins que s’envien com a part del procés d’acreditació dels títols de la UIB (tant dels oficials com dels propis), en coordinació amb el Servei d’Estadística i Qualitat Universitària (SEQUA) i la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB).